കുഴലൂത്തുകാരന്‍ (ബിസ്മില്ലാ ഖാന്‌)

ഒരുപാടെലികള്‍
നീയറിയാതൊളിച്ച
നിന്റെ കുഴല്‍
നീ തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു
ആരോടും പറയാതെ,

ഒരുപാടുപേര്‍
ഒരുമിച്ചൊഴുകിയ
കുഴലിന്റെ പാട്ട്
ഒരൊറ്റ നിമിഷത്തില്‍
ഓര്‍മയാവുന്നു,

ഒളിക്കാന്‍
ഒരിടം കൂടി
ഞങ്ങള്‍ക്ക് നഷ്ടമാവുന്നു.