അവ്യക്തമാണ് വെടിയൊച്ചകള്‍

അപ്പുറത്തും
ഇപ്പുറത്തുമായി പോയവര്‍‌ക്കിടയിലെ
മഞ്ഞുപോലെ മരവിച്ച് പോയ
ഭീതികള്‍ക്കാവുമോ
നമ്മള്‍
അതിര്‍ത്തികളെന്ന് വിളിക്കുന്നത്?

ആരും ചിരിക്കാത്ത ആകാശങ്ങളേ
എല്ലാത്തിനും മുമ്പേ തന്നെ
എന്നേകൂടി കൊടുക്കുക
ചുവപ്പ് മതിവരാത്ത
നിന്റെ ദൈവങ്ങള്‍‌ക്ക്!