വാക്ക് കൊണ്ട് വരക്കാനാവാത്തത്

പ്രണയമേ,
ഞാനും രക്ഷസാക്ഷി
എനിക്കും പണിയുക
മാര്‍ബിള്‍ കല്ലറ.

പ്രണയമേ,
..................
see more in booloka kavitha