എഴുതാനാവാത്ത പേജുകള്‍

ഒന്നും എഴുതാതെ കിടക്കുന്ന
ചില പേജുകളുണ്ട്
എന്റെ ഡയറിയില്‍

ഇലമുളച്ചിയോ
മയില്‍‌പീലി തുണ്ടോ
പെറാന്‍ വെച്ചിട്ടില്ല
ഞാനവയില്‍

പേന പിണങ്ങി
കുത്തി വരച്ചപ്പഴോ
മഴ കൊണ്ട്
കരിമ്പനടിച്ചപ്പഴോ
വീണിട്ടില്ലവയില്‍
ഒരു വരപോലും

ഇതുമാത്രമെന്തേ
ശൂന്യമെന്ന്
സുഹൃത്ത് ചോദിക്കുന്നു

അവനറിയാത്ത പോലെ
ചില പേജുകളില്‍
ഒന്നും എഴുതാനാവില്ലെന്ന്