ഇപ്പോള്‍

നിന്നെ വായിക്കുന്നു,

ചിരിക്കുമ്പോള്‍
കണ്ണിനെ ഒളിപ്പിക്കുന്ന
സംസാരിക്കുമ്പോള്‍‌ ‍
ചിലങ്ക പോലെ ഒച്ചപ്പെടുന്ന
ചുണ്ടമര്‍‌ത്തി ചുമ്പിക്കുമ്പോള്‍‌
‍കറന്റ് പോലെ തരിപ്പിക്കുന്ന
നിന്നെ വായിക്കുന്നു,

ഉടലിന് നീന്റെ ചൂര്
നഗ്നമാവുമ്പോള്‍‌
നിനക്ക് മാത്രം വരുന്ന
ഇളം നീല നിറം
പിന്‍ കഴുത്തിന് താഴെ
വരണ്ട ദ്വീപു പോലെ
വലിയ മറുക്

നിന്നെ വായിക്കുന്നു
നിന്റെ ഉടലിലെന്ന പോലെ
ഓരോ വാക്കുകളിലും
അമര്‍‌ത്തി ഉമ്മവെക്കുന്നു
പുക്കിളില്‍ വിരല്‍ കുടുക്കി
ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്നു
തുടയിലെ
കറുത്ത പുള്ളി നുള്ളുന്നു

നിന്നെ വായിക്കുന്നു,
നിന്നില്‍ എന്നെ നിറക്കുന്നു
നിന്റെ ചൂടില്‍
ഞാനാകെ പൊള്ളുന്നു
കത്തുന്നു...

മണത്ത് നോക്കുക
ഇപ്പോള്‍
എന്റെ വിയര്‍പ്പിന്
നിന്റെ ഉടലിന്റെ മണമാണ്!