അഗ്നിബാധ....

''തീ പിടിക്കുന്ന പോലെ തീ പിടിപ്പിക്കാന്‍‌ ഉപയോഗിച്ച കമ്പോ കൊള്ളിയോ കത്തിത്തീര്‍‌ന്നാലും തീ പിന്നെയും പടര്‍‌ന്ന് കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ പറയുന്ന ചിന്തയുടെ അഗ്നിബാധയില്‍‌ ആത്മനാശത്തിന്റെ ഒരംശമുണ്ട്. അതിന്റെ അര്‍‌ഥം നിങ്ങള്‍‌ മറ്റുള്ളവരില്‍‌ പടരുന്നുവെന്നോ സ്വയം ഇല്ലാതായിത്തീര്‍‌‍‌ന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരില്‍‌ ജീവിക്കുന്നുവെന്നോ ആണ്'' (വിജയന്‍‌ മാഷ്)

ആദരാഞ്ജലികള്‍.....