പേടി

മരണത്തെയല്ല,
ചില ജീവിതങ്ങളോട് മാത്രം
അതു കാണിക്കുന്ന
ഒട്ടും നിഷ്പക്ഷമല്ലാത്ത
ആര്‍ത്തിയോടാണ്‍,
ചിലതിനോടു മാത്രമുള്ള
അവഗണനയോടും.