കാപ്പിക്കറുപ്പ്*

നിന്റെ മുലക്കണ്ണിന്റെ

കാപ്പിക്കറുപ്പു പോലെ

ഒരു സ്വപ്നം


പകലിന്റെ

വെയില്‍ തളര്‍ച്ചകളിലേക്ക്

സൂത്രത്തില്‍

ഒരേറ്

ഞാനെത്ര കണ്ടതാണ് പക്ഷേ


ഞെട്ടിയുണര്‍ന്ന്

ആസ്വദിച്ച് തല ചൊറിഞ്ഞ്

തിരിഞ്ഞു കിടന്ന്

കൂര്‍ക്കം വലിച്ച്

ഒരുറക്കം വച്ചുകൊടുത്തു


അല്ല പിന്നെ!

--------------------------

*ശ്രീമതിയുടെ നിഘണ്ടുവില്‍ നിന്ന്