ശങ്ക

കവിത എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്
കാക്ക തൂറിയത്

കവിത കീറി
കാഷ്‌ഠം തുടക്കണോ
അതോ
കാക്കയെ എറിയണോ?