പെയ്യുന്നത്.......

നിലവിളികളുടെ ഒരാകാശം
മഴയെന്ന വ്യാജേനെ
മണ്ണിലേക്ക് പൊട്ടിവീണു,

കണ്ണീരു കേട്ട്
കാതു തഴമ്പിച്ച ഭൂമി
ഒന്നിലേക്കും തുറക്കാതെ
അടഞ്ഞിരുന്നു,

ആര്‍‌ക്കും വേണ്ടാതായപ്പോള്‍‌
‍ പെയ്തതിനെ മുഴുവന്
പുഴ കുടിച്ചു,

പുഴയില്‍ നിന്ന്
കളഞ്ഞു കിട്ടിയതിനെ ചൊല്ലി
കടല്‍ ‍കരയോട്
തിരതല്ലി ത൪ക്കിച്ചു,

എല്ലാം കണ്ടിട്ടും
ഒന്നുമറിയാത്തവനെ
സൂര്യന്‍‌
മഞ്ഞപ്പല്ല് കാട്ടി ചിരിച്ചു....