മറുക്

എന്റെ മുഖത്തെ മറുക്
ജനന സമയത്ത്
ചെകുത്താന്‍ തൊണ്ടിയതാണെന്നാണ്
ഉമ്മ പറയുന്നത്,

ശരിയായിരിക്കണം;
പിറക്കാന്‍ പൊകുന്നവന്റെ ഗതികേടിനൊട്
ചെകുത്താന്‍
വിരല്‍‌വെച്ച് സഹതപിച്ചതാവണം
എന്റെ മുഖത്തെ മറുക്.