മൂന്ന് ദൈവദോഷങ്ങള്‍

1.
ദൈവത്തോട് വഴക്കിട്ട്
ആകാശത്ത് നിന്ന്
ഭൂമിയിലേക്കിറങ്ങി പോന്ന
നക്ഷത്രങ്ങളാവണം
ഈ പൂക്കളൊക്കെ

പൂക്കള്‍‌ക്കെന്നല്ല
ദൈവത്തോടടുത്തു നില്‍‌ക്കുന്ന ആരും
അധികകാലം സഹിച്ചെന്ന് വരില്ല
നിശ്ചലമായ ആ അനന്തതയെ!

2.
എന്റെ ദൈവത്തിന്
എന്നേക്കാള്‍‌ പ്രായം കുറവാണ്
എന്റെ നിഴലെന്ന പോലെ
അതെന്നെ അനുസരിക്കുന്നു,

കുറച്ചുകൂടി കഴിയട്ടെ
ഒരിക്കല്‍ ദൈവത്തിനും
തിരിച്ചൊരവസരം കൊടുക്കണം
എന്നെ അനുസരിപ്പിക്കാന്‍!

3.
എല്ലാവരും ദൈവത്തെ വിളിച്ചു
ഞാനും വിളിച്ചു
മറ്റാരേയും വിളിക്കാനില്ലാത്തതിനാല്‍‌
ചിലപ്പോഴൊക്കെ ദൈവം
വിളി കേള്‍‌ക്കുന്നുണ്ടാവണം

എന്നാലും
എല്ലാ ദൈവങ്ങള്‍‌ക്കും വേണം
സങ്കടങ്ങള്‍‌ക്ക് വിളിക്കാന്‍
മുകളിലൊരു ദൈവം

ദൈവമേ...