പത്രമുതലാളിമാര്‍ കെട്ടുകെട്ടിച്ച വിഎം ദീപ എഴുതുന്നു

പത്രമുതലാളിമാര്‍ കെട്ടുകെട്ടിച്ച വിഎം ദീപ എഴുതുന്നു

http://marunadanmalayalee.com/mminnerpage.aspx?newsid=65140#.TwafnBhazQA.facebook